Tytuł / przedmiot przetargu

„Wykonanie ekspertyzy technicznej ppoż. kompleksu szpitalnego (budynki, drogi pożarowe) Nowego Szpitala we Wschowie ul. Ks. Andrzeja Kostki 33.”

Zmiany w przetargu

Zmiana nr 1 z dnia 24.02.2020 r. Zmianie ulega termin składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 27.02.2020 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 27.02.2020 r. o godzinie: 12:30

Zmiana nr 2 z dnia 27.02.2020 r. Zmianie ulega termin składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 04.03.2020 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 04.03.2020 r. o godzinie: 12:30

Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 04.03.2020 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 04.03.2020 r. o godzinie: 12:30
Data rozpoczęcia
11/02/2020
Ogłaszający przetarg
Zamawiający: Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o. ul. Ks. Andrzeja Kostki 33, 67-400 Wschowa, Organizator postępowania zakupowego: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 Szczecin 70-653
Sposób prowadzenia przetargu
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszital.pl; b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e-mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl; c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: tel. kom.: 660 293 767; e- mail: ttyczynska@nowyszpital.pl.
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie przetargu