Tytuł / przedmiot przetargu

Dostawa z montażem Instalacji Niepalnych Gazów Medycznych dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części I p. budynku Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą dla potrzeb Bloku Operacyjnego z 2 salami operacyjnymi”.

Zmiany w przetargu
Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 06.05.2020 r. do godziny: 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, dnia 06.05.2020 r. o godzinie: 12:30.
Data rozpoczęcia
28/04/2020
Ogłaszający przetarg
Zamawiający: Nowy Szpital w Kostrzynie Sp. z o.o. ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn Nad Odrą, Organizator postępowania zakupowego: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 Szczecin 70-653
Sposób prowadzenia przetargu
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 30.08.2020 roku.
Planowany termin rozpoczęcia prac: Wykonawca przystąpi do wykonania przedmiotu umowy nie później niż 7 dni od podpisania umowy.

Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
a) W zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszpital.pl b W zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl c) W zakresie przeprowadzenia wizji lokalnej: Leszek Branicki tel. kom.: 697 320 126
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie przetargu