Tytuł / przedmiot przetargu

„Wykonanie robót budowlanych w zakresie głębokiej termomodernizacji (na warunkach technicznych 2021 roku) dwóch budynków w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie w zakresie docieplenia przyziemia, ścian zewnętrznych i dachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji c.o. i cwu, wymiany opraw oświetlenia wewnętrznego objętych Projektem UE pn.: „Termomodernizacja obiektów Nowy Szpital w Wąbrzeźnie”.

Zmiany w przetargu

Zmiana nr 1 z dnia 17.04.2020 r. Zmianie ulega termin składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 30.04.2020 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 30.04.2020 r. o godzinie: 12:30

Zmiana nr 2 z dnia 17.04.2020 r.
W celu uzupełnienia do Załącznika nr 1 do SOPZ – Projekt budowlany budynku Laboratorium dodano skan brakującej strony o nr 80 – Rzut I Piętra – Załączniki do SOPZ nr 1a i 1b

Zmiana nr 3 z dnia 17.04.2020 r.
Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 17 do SOPZ przedmiary robót wielobranżowe Budynek D Przychodnia – została usunięta pozycja nr 116

Zmiana nr 4 z dnia 23.04.2020 r.

W celu uzupełnienia do Załącznika nr 6 do SOPZ – PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ NZOZ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE, Zamawiający dodaje brakujące rysunki: A9, A5 oraz I5 – Załącznik 6a do SOPZ

Zmiana nr 5 z dnia 23.04.2020 r.

Zamawiający usuwa na stronie Bazy Konkurencyjności wszystkie zapisy: „oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (ppoż.)”

było:

„Wykonanie robót budowlanych w zakresie głębokiej termomodernizacji (na warunkach technicznych 2021 roku) dwóch budynków w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie w zakresie docieplenia przyziemia, ścian zewnętrznych i dachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji c.o. i cwu, wymiany opraw oświetlenia wewnętrznego oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (ppoż.) objętych Projektem UE pn.: „Termomodernizacja obiektów Nowy Szpital w Wąbrzeźnie”.

jest:

„Wykonanie robót budowlanych w zakresie głębokiej termomodernizacji (na warunkach technicznych 2021 roku) dwóch budynków w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie w zakresie docieplenia przyziemia, ścian zewnętrznych i dachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji c.o. i cwu, wymiany opraw oświetlenia wewnętrznego objętych Projektem UE pn.: „Termomodernizacja obiektów Nowy Szpital w Wąbrzeźnie”.

Zmiana nr 6 z dnia 27.04.2020 r. Zmianie ulega termin składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 07.05.2020 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 07.05.2020 r. o godzinie: 12:30

Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 07.05.2020 r. do godziny: 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, dnia 07.05.2020 r. o godzinie: 12:30.
Data rozpoczęcia
06/04/2020
Ogłaszający przetarg
Zamawiający: Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o. ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno Organizator: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. Ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin działający jako pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia to 8 miesięcy od podpisania umowy.

Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszital.pl; b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; e-mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl; c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Krystyna Kwiatkowska, tel. kom.: 798 038 436; e-mail: kkwiatkowska@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi

Szczegółowe warunki przetargu
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – nie dotyczy
zalacznik nr 3 – oświadczenie oferenta o braku powiazań kapitałowych_
Załącznik nr 4 – wzór umowy
Załącznik nr 5 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 – przykładowy wzór przebiegu robót budowlanych
Załącznik nr 6 – RODO

Dodatkowe dokumenty:

1 – zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 z dnia 17.04.2020 
2 – zestaw pytań i odpowiedzi nr 2 z dnia 17.04.2020
3 – zestaw pytań i odpowiedzi nr 3 z dnia 17.04.2020
5 – zestaw pytań i odpowiedzi nr 5 z dnia 23.04.2020
6 – zestaw pytań i odpowiedzi_nr_6 z dnia z dnia 28.04.2020 

Rozstrzygnięcie przetargu

Zestawienie z otwarcia ofert do postępowania przetargowego nr 2020-840 pt.:

Dnia 07.05.2020 roku w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. przy ul.Zbożowej 4 w Szczecinie 70-653, o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania pn.:
„Wykonanie robót budowlanych w zakresie głębokiej termomodernizacji (na warunkach technicznych 2021 roku) dwóch budynków w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie w zakresie docieplenia przyziemia, ścian zewnętrznych i dachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji c.o. i cwu, wymiany opraw oświetlenia wewnętrznego objętych Projektem UE pn.: „Termomodernizacja obiektów Nowy Szpital w Wąbrzeźnie”.

1. Oferta nr 1 – data wpływu 05.05.2020, godz. 11.40
Jawor sp. z o.o. ul. Chrobrego 121 87-100 TORUŃo objętych Projektem UE pn.: „Termomodernizacja obiektów Nowy Szpital w Wąbrzeźnie”.

Wartość brutto: 2 458 908,88 zł

2. Oferta nr 2 – data wpływu, 06.06.2020, godz. 13.30
ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Władysław Markowicz, ul. Grudziądzka 19B, 82-500 KWIDZYN

Wartość brutto: 2 333 281,62 zł

3. Oferta nr 3 – data wpływu, 07.05.2020, godz. 10.00
Lupuss Sp. z o.o., 01-031 Warszawa ul. Aleja Jana Pawła II 61C/304

Wartość brutto: 1 881 127,39 zł

4. Oferta nr 4 – data wpływu, 07.05.2020, godz. 11.10
P.P.H.U. „WO-BUD” Wojciech Młodziejewski ul. Tow. Jaszczurczego 7, 87-200 Wąbrzeźno

Wartość brutto: 1 934 663,88 zł