Tytuł / przedmiot przetargu

„Wykonanie robót budowlanych w zakresie głębokiej termomodernizacji (na warunkach technicznych 2021 roku) dwóch budynków w Nowym Szpitalu Sp. z o.o. w Świeciu obejmującej docieplenia przyziemia, ścian zewnętrznych i dachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji c.o. i cwu, wymiany opraw oświetleniowych, w tym awaryjnych/ewakuacyjnych ppoż. objętych Projektem UE pn.: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW NOWEGO SZPITALA SP. Z O.O. W ŚWIECIU”

Zmiany w przetargu
Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 03.06.2020 r. do godziny: 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, dnia 03.06.2020 r. o godzinie: 12:30.
Data rozpoczęcia
19/05/2020
Ogłaszający przetarg
a) Zamawiający: Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, prowadzący: Nowy Szpital w Świeciu Adres do korespondencji: Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie b) Organizator przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 Szczecin 70-653 działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z załącznikiem pn.: Szczegółowe Warunki Przetargu.
Kryterium wyboru oferty
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszital.pl ; b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Roman Szatkowski, tel. kom.: 507 119 897; e- mail: rszatkowski@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi

Szczegółowe warunki postępowania

załącznik nr 1_-_formularz ofertowy

załącznik nr 2 – nie dotyczy

załącznik nr 3_-_oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych

załącznik nr 4_-_wzór umowy

załącznik nr 5 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 6_-_klauzula RODO

załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5-ciu lat robót budowlanych rodzajowo podobnych na budynkach użyteczności publicznej o kubaturze łącznej co najmniej 1000 m3 (dla każdego wykonanego zadania)

Załączniki do SOPZ (Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia)

Załącznik nr 1 do SOPZ – DECYZJA NR 149/2018 z dnia 26-03-2018r. o pozwoleniu na budowę 

Załącznik nr 2 do SOPZ -PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ NZOZ NOWY SZPITAL W ŚWIECIU SP. ZO.O. ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie (BUDYNEK GŁÓWNY) 

Załącznik nr 3 do SOPZ- PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ NZOZ NOWY SZPITAL W ŚWIECIU SP. ZO.O. ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie (BUDYNEK PŁUCNO – ZAKAŹNY) 

Załącznik nr 4 do SOPZ– Audyt Energetyczny dla budynku głównego szpitala nr 9/2018 (str. 1-53) 

Załącznik nr 5 do SOPZ – Audyt energetyczny nr 10/2018 dla budynku płucno –zakaźnego szpitala; autor Janusz Szymczyk, data opracowania styczeń 2018r. (str.54 -105) 

Załącznik nr 6 do SOPZ -Przedmiary robót wielobranżowe w wersji nieedytowalnej i edytowalnej dla budynku głównego szpitala 

Załącznik nr 7 do SOPZ -Przedmiary robót wielobranżowe w wersji nieedytowalnej i edytowalnej dla budynku płucno-zakaźnego 

Załącznik nr 8 do SOPZ -Opis techniczny do przedmiarów robót dla budynku głównego szpitala

Załącznik nr 9 do SOPZ -Opis techniczny do przedmiarów robót dla budynku płucno-zakaźnego szpitala 

Załącznik nr 10 do SOPZ – Ekspertyza przyrodnicza związana z inwestycją polegającą na „POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW NOWEGO SZPITALA SP. Z O.O. W ŚWIECIU”, autor Janusz Szymczak, data opracowania styczeń 2020r. 

Załącznik nr 11 do SOPZ– Ekspertyza techniczna bezpieczeństwa pożarowego dotycząca budynku NZOZ Nowego Szpitala w Świeciu, autorzy opracowania rzeczoznawca ds. ppoż. Adama Biernackiego, rzeczoznawca ds. budowlanych Bogdan Piestrzyńskiego

Załącznik nr 12 do SOPZ- Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu woj. kujawsko – pomorskie znak WZ-5595/147/3/05/06 z dnia 26.01.2006r

Załącznik nr 13– „Koncepcja kolorystyki i dobór materiałów wykończeniowych i wyposażenia oddziałów szpitalnych” str. 28 ELEWACJE 

Załącznik nr 14- Opinia konserwatorska – pismo znak WUOZ-DB-WZN.5152.6.31.208.ZWF z dnia 13 luty 2018r. 

Załącznik nr 15 do SOPZ – PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANY PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BLOKIEM PORODOWYM

Załącznik 15a do SOPZ – obliczenia natężenia oświetlenia specyfikacja opraw oświetleniowych

Załącznik nr 16 do SOPZ- DECYZJA Nr 240/2019 znak AB.8740.1.Św.704.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca pierwszą DECYZJĘ Nr 650/2017 z dnia 10-10-2017r. o pozwoleniu na budowę i obejmujący zmiany w zakresie dostosowania inwestycji do wymogów bezpieczeństwa sanitarnego i pożarowego o charakterze istotnym w stosunku do pierwotnego projektu

Załącznik nr 17 do SOPZ– Doszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 18 do SOPZ – Rysunek elewacji z graficznym oznaczeniem okien wyłączonych z przedmiotu zamówienia

Rozstrzygnięcie przetargu

Zestawienie z otwarcia ofert do postępowania przetargowego nr 2020-846 pt.:

Dnia 03.06.2020 roku w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. przy ul.Zbożowej 4 w Szczecinie 70-653, o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania pn.:

„Wykonanie robót budowlanych w zakresie głębokiej termomodernizacji (na warunkach technicznych 2021 roku) dwóch budynków w Nowym Szpitalu Sp. z o.o. w Świeciu obejmującej docieplenia przyziemia, ścian zewnętrznych i dachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. i cwu, wymiany opraw oświetleniowych, w tym awaryjnych/ewakuacyjnych ppoż. objętych Projektem UE pn.: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW NOWEGO SZPITALA SP. Z O.O. W ŚWIECIU”

Oferta nr 1 – data wpływu: 02.06.2020, godz. 12.55
P.P.H.U. „DAW-MAR” Dawid Markowicz, ul. Grudziądzka 19B, 82-500 Kwidzyn

Wartość brutto – 7 293 104,51 zł

Oferta nr 2 – data wpływu: 03.06.2020, godz. 09.22
„JAWOR” sp. z o.o. ul. Chrobrego 121, 87-100 Toruń

Wartość brutto – 6 974 285,18 zł

Oferta nr 3 – 03.06.2020, godz. 11.50, godz. 11.50
PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE LIBRA Sp. z o.o. Ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10, 86-105 Świecie

Wartość brutto – 6 721 204,28 z