Tytuł / przedmiot przetargu

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oddymiania klatek schodowych
w budynku głównym szpitala w Szubinie oraz wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy łącznika dla potrzeb Bloku Operacyjnego szpitala
w Szubinie oraz odpowiednio pełnienie funkcji Projektanta sprawującego nadzór autorski dla zadań inwestycyjnych w szpitalu w Szubinie ul. Ogrodowa 9, 89-200 Szubin:
Zadanie nr I: „Wykonanie oddymiania klatek schodowych w budynku głównym szpitala z uwzględnieniem nowoprojektowanego łącznika między budynkiem głównym
a pawilonem szpitalnym”;
Zadanie nr II: „Budowa łącznika przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego pomiędzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 3 na terenie działki nr ew. 1708/4 w Szubinie.”
Zadanie to jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i Projektu nr RPKP.06.01.01-04-0069/17 pn.: „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.”

Zmiany w przetargu

Zmiana nr 1 z dnia 27.02.2020 r. Zmianie ulega termin składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 06.03.2020 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 06.03.2020 r. o godzinie: 12:30

Zmiana nr 2 z dnia 06.03.2020 r. Zmianie ulega termin składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 13.03.2020 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 13.03.2020 r. o godzinie: 12:30

Zmiana nr 3 z dnia 13.03.2020 r. Zmianie ulega termin składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 20.03.2020 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 20.03.2020 r. o godzinie: 12:30

Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 20.03.2020 r. do godziny: 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, dnia 20.03.2020 r. o godzinie: 12:30.
Data rozpoczęcia
14/02/2020
Ogłaszający przetarg
a) Ogłaszający przetarg Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 7 89-100 Nakło nad Notecią b) Organizator przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 Szczecin 70-653 działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z załącznikiem pn.: Szczegółowe Warunki Przetargu.
Kryterium wyboru oferty
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia

a) Część 1-ZI : „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oddymiania klatek schodowych w budynku głównym szpitala z uwzględnieniem nowoprojektowanego łącznika między budynkiem głównym a pawilonem szpitalnym ul. Ogrodowa 9, 89-200 Szubin”
Termin wykonania: 180 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy
b) Cześć 2-ZI: Pełnienie funkcji Projektanta sprawującego nadzór autorski na zadaniu inwestycyjnym nr I – „Wykonanie oddymiania klatek schodowych w budynku głównym szpitala z uwzględnieniem nowoprojektowanego łącznika między budynkiem głównym a pawilonem szpitalnym”:
Planowany termin zakończenia inwestycji to: 30.12.2023r.
c) Część 1-ZII: „Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy łącznika przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego pomiędzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 3 na terenie działki nr ew. 1708/4 w Szubinie.”
Termin wykonania: 180 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
d) Cześć 2-ZI: Pełnienie funkcji Projektanta sprawującego nadzór autorski na zadaniu inwestycyjnym nr II – „Budowa łącznika przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego pomiędzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 3 na terenie działki nr ew. 1708/4 w Szubinie.”
Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.12.2020 r.

Termin związania ofertą
a) Część 1-ZI : „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oddymiania klatek schodowych w budynku głównym szpitala z uwzględnieniem nowoprojektowanego łącznika między budynkiem głównym a pawilonem szpitalnym ul. Ogrodowa 9, 89-200 Szubin” Termin wykonania: 180 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy b) Cześć 2-ZI: Pełnienie funkcji Projektanta sprawującego nadzór autorski na zadaniu inwestycyjnym nr I - „Wykonanie oddymiania klatek schodowych w budynku głównym szpitala z uwzględnieniem nowoprojektowanego łącznika między budynkiem głównym a pawilonem szpitalnym”: Planowany termin zakończenia inwestycji to: 30.12.2023r. c) Część 1-ZII: „Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy łącznika przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego pomiędzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 3 na terenie działki nr ew. 1708/4 w Szubinie.” Termin wykonania: 180 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. d) Cześć 2-ZI: Pełnienie funkcji Projektanta sprawującego nadzór autorski na zadaniu inwestycyjnym nr II - „Budowa łącznika przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego pomiędzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 3 na terenie działki nr ew. 1708/4 w Szubinie.” Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.12.2020 r.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszpital.pl b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl do dnia 17 do 21.02.2020 Paweł Błażewicz tel. 500 169 881 e mail: pbłażewicz@nowyszpital.pl c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Kazimierz Dąbrowski, tel. kom.: 516 151 197; e- mail: kdabrowski@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi

szczegółowe warunki przetargu

załącznik nr 2 – nie dotyczy

załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

załącznik nr 4a – wzór umowy dla części 1-ZI

załącznik nr 4b – wzór umowy dla części 1 – ZI

załącznik nr 4c – wzór umowy dla części 1-ZII

załącznik nr 4d – wzór umowy dla części 2-ZII

załącznik 5 – nie dotyczy

załącznik nr 6 – klauzula informacyjna RODO

załącznik nr 7 – przykładowa lista zrealizowanych projektów budowlanych

załącznik nr 8 – przykładowy wzór przebiegu pracy zawodowej osoby projektanta w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego

załącznik nr 9 – ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej opracowana dla szpitala w Szubinie przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Stanisława Stasiaka i rzeczoznawcę budowlanego inż. Grażynę Staroń, data opracowania listopad 2013r. 

załącznik nr 10  – POSTANOWIENIE znak WZ.5595.88.2013 z dnia 29 marca 2013r. Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

załącznik nr 11 – DECYZJA NR 698 z dnia 30.10.2017r. (znak: WWA.6740.595.2017.AM) – pozwolenie na budowę łącznika przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego pomiędzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 3 na terenie działki nr ew. 1708/4 w Szubinie

załącznik nr 12 – PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ŁĄCZNIKA PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO, USYTUOWANEGO POMIĘDZY BUDYNKAMI SZPITALA PRZY UL. OGRODOWEJ 3 NA TERENIE DZIAŁKI NR EW. 1708/4 W SZUBINIE; autorzy opracowania: architektura mgr inż. Arch. Tomasz Cenarski, konstrukcja Stanisław Grudzień, Instalacje sanitarne mgr inż. Jarosław Markiton, Instalacje elektryczne inż. Witold Wojciechowski; data opracowania 2017 

Rozstrzygnięcie przetargu

Zestawienie z otwarcia ofert (postępowanie nr 2020-835)

Dn. 20.03.2020r. w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania.

Oferta nr 1:
Data wpływu – 19.03.2020, godz. 10:50
Nazwa firmy: Pracownia Projektowa – WYKRZYKNIK   Rynek 10, Mikołów 43-190

Wartość brutto oferty:
Zadanie nr I – 67 896,00 zł
Zadanie nr II – 51 906,00 zł